Quay lại
Tiếp theo

Thông báo tổ chức Tọa đàm "Đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy - tạo hành trang khởi nghiệp cho sinh viên."

       Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, Trường đại học Đông Đô tổ chức buổi Tọa đàm: Đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy - tạo hành trang khởi nghiệp cho sinh viên.
      Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 23 năm thành lập trường, kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2017;
       Mục đích buổi tọa đàm: Trao đổi các phương thức đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo ra những hành trang khởi nghiệp  cho sinh viên, học viên trong giai đoạn hiện nay.

         Thời gian tổ chức: 13 giờ 30 ngày 17/11/2017
          Địa điểm tổ chức: Phòng 506, tầng 5, viện Âm nhạc
         Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu, Trưởng, Phó các khoa, phòng, ban, viện, trung tâm; Giảng viên cơ hữu; Giáo vụ khoa, Giáo viên chủ nhiệm; đại diện sinh viên.

          Trân trọng thông báo.


    Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Các đơn vị trong trường;
- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

  (đã ký) 

TS Dương Văn Hòa