Quay lại
Tiếp theo

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Hội trại 2017

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội trại 2017

HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

 

Căn cứ Quyết định 534/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Đô;
Căn cứ Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều lệ trường Đại học;
Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-HT ngày 28/8/2017 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đông Đô;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo Hội trại 2017 của trường Đại học Đông Đô gồm các ông (bà) có tên sau:

 

 
TT
 
Họ và tên
 
Đơn vị
 
Chức vụ
1
TS. Trần Khắc Hùng
Hội đồng quản trị
Trưởng Ban
2
TS. Dương Văn Hòa
Ban Giám hiệu
Phó Trưởng Ban
3
Ths.Trần Kim Oanh
Ban Giám hiệu
Phó Trưởng Ban
4
Ông Khúc Văn Mát
Ban Giám hiệu
Phó Trưởng Ban
Điều 2:Ban Chỉ đạo Hội trại chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai Hội trại và các hoạt động liên quan của Hội trại 2017.
Điều 3:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông (bà) Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Tài vụ, Đào tạo và quản lý sinh viên, các đơn vị trong trường và các ông bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
QUYẾT ĐỊNH
 
Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội trại 2017
 
HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ
Căn cứ Quyết định 534/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Đô;
Căn cứ Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều lệ trường Đại học;
Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-HT ngày 28/8/2017 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đông Đô;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Hội trại 2017 của trường Đại học Đông Đô gồm các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm.
 
TT
Họ và tên
Đơn vị
Chức vụ
1
Ông Vương Bá Lân
Phòng HC - TH
Trưởng Ban
2
 Tạ Trần Phương Nhung
Phòng Truyền thông
Phó Trưởng Ban
3
Bà Phạm Thị Hoa
Phòng HC - TH
Thành viên
4
Bà Nguyễn Thị Huệ
Phòng Tài vụ
Thành viên
5
Ông Trần Ngọc Quang
Phòng Đào tạo&QLSV
Thành viên
6
Bà Nguyễn Thị Mai Linh
Phòng Truyền thông
Thành viên
7
Trợ lý Đào tạo các khoa
Các khoa
Thành viên
8
Nguyễn Thành Sơn
SV khoa Du lịch
Thành viên
9
Đặng Minh Phương
SV khoa Quan hệ Quốc tế
Thành viên
10
Nguyễn Nhật Minh
SV khoa Kỹ thuật Điện tử Truyền thông
Thành viên
11
Nguyễn Đức Thuận
SV khoa Du lịch
Thành viên
12
Võ Thị Phương Thảo
SV khoa Quản trị kinh doanh
Thành viên
13
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
SV khoa Quản trị kinh doanh
Thành viên
Điều 2:Ban Tổ chức Hội trại chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai Hội trại và các hoạt động liên quan của Hội trại 2017.
Điều 3:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông (bà) Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Tài vụ, Đào tạo và quản lý sinh viên, các đơn vị trong trường và các ông bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
 
Nơi nhận:  
 
- Như điều 3;
- Lưu VT.
                                                                
 
                                HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
                                      TS. Dương Văn Hòa