Quay lại
Tiếp theo

Lịch thi tuyển sinh cao học năm 2016 chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Quản lý kinh tế

                                                     LỊCH THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2016

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ

 Địa điểm thi: Trường Đại học Đông Đô, Km19 quốc lộ 6, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
 
* NGÀY  26 / 3 /2016

 1. Sáng:

- Từ 9h00 đến 10h00: Phổ biến quy chế thi.
 
2. Chiều: Thi môn KINH TẾ VĨ MÔ
- Thời gian làm bài 180 phút (chung cho cả hai chuyên ngành)
- 12h30: Cán bộ coi thi có mặt tại địa điểm thi.
- 13h00: Gọi thí sinh vào phòng thi (1 hồi 3 tiếng trống)
- 13h10: Cán bộ coi thi 1 nhận đề thi (6 tiếng trống)
- 13h20: Bóc đề thi (3 tiếng trống)
- 13h30: Làm bài thi
- 16h30: Thu bài thi (01 hồi trống dài).

 

 

* NGÀY 27 / 3 /2016

 1. Sáng: Thi môn QUẢN TRỊ HỌC (đối với các thí sinh dự thi chuyên ngành Quản trị Kinh doanh) và môn QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ (đối với các thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý Kinh tế)

- Thời gian làm bài 180 phút.
- 6h30: Cán bộ coi thi có mặt tại địa điểm thi.
- 7h00: Gọi thí sinh vào phòng thi (1 hồi 3 tiếng trống)
- 7h10: Cán bộ coi thi 1 nhận đề thi (6 tiếng trống)
- 7h20: Bóc đề thi (3 tiếng trống)
- 7h30: Làm bài thi
- 10h30: Thu bài thi (01 hồi trống dài).
 
2. Chiều: Thi môn ANH VĂN
 
- Thời gian làm bài 120 phút (chung cho cả hai chuyên ngành)
- 12h30: Cán bộ coi thi có mặt tại địa điểm thi.
- 13h00: Gọi thí sinh vào phòng thi (1 hồi 3 tiếng trống)
- 13h10: Cán bộ coi thi 1 nhận đề thi (6 tiếng trống)
- 13h20: Bóc đề thi (3 tiếng trông)
- 13h30: Làm bài thi
- 15h30: Thu bài thi (01 hồi trống dài).