Quay lại
Tiếp theo

Kế hoạch tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

TẢI BẢN SCAN DẤU ĐỎ TẠI ĐÂY

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học;

Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục Mầm non năm 2022;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 ban hành theo Quyết định số     736/QĐ-ĐHĐĐ-ĐATS ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-ĐHĐĐ ngày 16 tháng 2 năm 2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh đại học, sau đại học năm 2022;

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Đông Đô ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 với các nội dung sau:

1. Kế hoạch tuyên sinh đại học chính quy năm 2022

2. Phân công thực hiện kế hoạch cụ thể

2.1. Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên

a) Trực tiếp thực hiện

Cập nhật thông tin tuyển sinh vào Hệ thống (trang Nghiệp vụ)

Chạy thử, thực hành việc đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống)

Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử Nhà trường

Rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên của thí sinh.

Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập THPT trên hệ thống

Tổ chức xét tuyển

Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2022

b) Phối hợp thực hiện

Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh

Chạy thử phần mềm hệ thống thông tin tuyển sinh

Hoàn thành công tác xét tuyển sớm, thông báo kết quả cho thí sinh, cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống

Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống

Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề

Xử lý nguyện vọng trên Hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển

Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung

Xét tuyển đợt tiếp theo, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học

2.2. Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác doanh nghiệp

a) Trực tiếp thực hiện

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh

Tập huấn Quy chế tuyển sinh

Cập nhật thông tin tuyển sinh vào Hệ thống (trang Nghiệp vụ)

Chạy thử, thực hành việc đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống)

Trực hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến

Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống

Giúp thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần đăng ký, điều chỉnh)

Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử Nhà trường

Rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên của thí sinh.

Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống

b) Phối hợp thực hiện

Tổ chức chạy thử phần mềm hệ thống thông tin tuyển sinh

Hoàn thành công tác xét tuyển sớm, thông báo kết quả cho thí sinh, cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống

Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề

Xử lý nguyện vọng trên Hệ thống để xác định NV cao nhất trong số các NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển

Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung

Xét tuyển đợt tiếp theo, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học

2.3.Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

a) Trực tiếp thực hiện

Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của Nhà trường

-      Chạy thử phần mềm hệ thống thông tin tuyển sinh.

-      Chạy thử, thực hành việc đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống).

-      Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống.

Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử Nhà trường.

Rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên của thí sinh.

Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập THPT trên hệ thống. Tổ chức xét tuyển.

Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

b) Phối hợp thực hiện

Cập nhật thông tin tuyển sinh vào Hệ thống (trang Nghiệp vụ).

Trực hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến.

Hoàn thành công tác xét tuyển sớm, thông báo kết quả cho thí sinh, cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống.

Xử lý nguyện vọng trên Hệ thống để xác định NV cao nhất trong số các NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển

Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung

Xét tuyển đợt tiếp theo, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học

2.4.Phòng Hành chính tổng hợp

a) Trực tiếp thực hiện

Đảm bảo an ninh, trật tự cho công tác tuyển sinh

b) Phối hợp thực hiện

Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của Nhà trường

2.5.Phòng Tài chính Kế toán

a) Trực tiếp thực hiện kế hoạch

Theo dõi, hướng dẫn thí sinh nộp kinh phí xét tuyển theo quy định của Nhà trường

b) Phối hợp thực hiện

Theo dõi, hướng dẫn thí sinh nộp kinh phí xét tuyển trực tuyến vào tài khoản của Trường ĐHBKHN, Học viện CNBCVT

2.6. Các Phòng, Khoa, Viện đào tạo và các đơn vị khác

Phối họp tham gia công tác tư vấn tuyển sinh;

Thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ công tác tuyển sinh theo sự phân công của Hội đồng tuyển sinh.

2.7 Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

        Bố trí sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác tuyển sinh

        Thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ công tác tuyển sinh theo sự phân công của Hội đồng tuyển sinh.

Để đảm bảo tiến độ Kế hoạch tuyển sinh năm 2022, Hội đồng tuyển sinh yêu cầu các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp thực hiện trên đây. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, báo cáo Hội đồng tuyển sinh để có phương án giải quyết kịp thời./.