Quay lại
Tiếp theo

Thứ hai, 11/12/2017 | 05:16 GMT+7


Thông báo về việc thi và xét tốt nghiệp năm 2018

Tải bản scan dấu đỏ tại đây

Căn cứ Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số: 37/QĐ-ĐĐ ngày 16/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2017-2018 số 177/KH-ĐĐ ban hành ngày 07/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô;

Để chuẩn bị cho việc tổ chức thi và xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2018 đối với khóa 18 (hệ 5 năm) và khóa 19 (hệ 4 năm), Hiệu trưởng nhà trường hướng dẫn các khoa, các phòng ban thực hiện các nội dung như sau:

I. Kế hoạch kết thúc khóa học:

1. Tổ chức cho sinh viên thi lại học kỳ I năm học 2017-2018 và kết thúc công việc này trước khi sinh viên đi thực tập tốt nghiệp.

2. Tổ chức cho sinh viên thực tập tốt nghiệp theo đúng kế hoạch, nội dung chương trình và thời lượng quy định.

3. Sinh viên thuộc diện thi tốt nghiệp: thi 2 môn cơ sở ngành và chuyên ngành vào ngày 25/5/2018. Kết thúc việc chấm thi và công bố kết quả trước ngày 09/6/2018.

4. Sinh viên làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp: nộp trước ngày 19/5/2018; các khoa tổ chức cho sinh viên bảo vệ khóa luận, đồ án xong trước ngày 09/6/2018.

5. Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018: các khoa lập danh sách đủ và chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp kèm theo Bảng điểm gửi về trường (qua phòng Đào tạo và QLSV).

6. Nhà trường thành lập Hội đồng thi và xét tốt nghiệp năm 2018 vào tháng 4/2018. Các khoa báo cáo danh sách Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận, đồ án  tốt nghiệp và các tiểu ban (03 thành viên) trình Hiệu trưởng phê duyệt.

II. Điều kiện để nhận đề tài khóa luận, đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp

1. Tính đến thời điểm giao đề tài khóa luận, đồ án tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp sinh viên không nợ quá 10 đơn vị học trình hoặc 10 tín chỉ trong toàn bộ khóa học. Đối với ngành đào tạo cử nhân và kỹ sư hệ 4 năm, số lượng sinh viên làm khóa luận, đồ án do Trưởng khoa quyết định theo nguyên tắc: điểm trung bình chung tính đến học kỳ cuối để được giao đề tài ≥ 6,0.

2. Những sinh viên chưa đủ điều kiện làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp thì phải học, thi trả nợ cùng khóa sau nhưng được đi thực tập tốt nghiệp cùng khóa học. Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho số sinh viên đủ điều kiện vào tháng 5 và tháng 10 hàng năm. Sinh viên thuộc diện làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp nếu đã đủ điều kiện thì bảo vệ cùng khóa sau.

3 Căn cứ quy định của trường, Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc lập danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận, đồ án, thi tốt nghiệp và báo cáo về trường (qua phòng Đào tạo và QLSV) chậm nhất là 01 tuần sau khi thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

4. Căn cứ vào số lượng sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm khóa luận, đồ án, các khoa dự kiến và báo cáo danh giảng viên hướng dẫn, trong đó số lượng khóa luận, đồ án đối với mỗi giảng viên được quy định như sau:

- Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học: từ 4 đến 5 khóa luận

- Tiến sĩ chuyên ngành, Giảng viên chính: từ 3 đến 4 khóa luận

- Thạc sĩ, Giảng viên:                                 từ 1 đến 3 khóa luận

Trường hợp có giảng viên đăng ký hướng dẫn vượt quá quy định thì cần phải báo cáo rõ lý do và phải được Hiệu trưởng đồng ý.

5. Sinh viên thuộc diện thi tốt nghiệp (không làm khóa luận) thì làm báo cáo thực tập tốt nghiệp do giảng viên hướng dẫn đánh giá và cho điểm.

Đối với sinh viên làm khóa luận, đồ án thì thực tập tốt nghiệp là một phần nội dung của khóa luận, đồ án tốt nghiệp.

Điểm (kết quả) bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp được tính như sau: Trung bình cộng các điểm của từng thành viên Hội đồng, người đánh giá và người hướng dẫn (được tính đến 2 chữ số thập phân).

Sinh viên thuộc diện thi tốt nghiệp (không làm khóa luận) cần phải thi tốt nghiệp hai môn, thời gian làm bài thi 150 phút/1 môn. Lịch thi như sau:

+ Môn Cơ sở ngành thi buổi sáng ngày 25/5/2018 từ 7h30;

+ Môn Chuyên ngành thi buổi chiều ngày 25/5/2018 từ 13h30.

 5.1 Các khoa căn cứ vào chương trình đào tạo khối giáo dục chuyên nghiệp đã đào tạo để thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn nội dung và thời lượng (3 TC/1 môn) cho các môn thi Cơ sở ngành và môn Chuyên ngành.

- Đề thi tốt nghiệp thống nhất các môn thi ra đề theo dạng không được sử dụng tài liệu.

- Lập danh sách sinh viên dự thi, danh sách cán bộ ra đề thi + đáp án, chấm thi. Mỗi môn thi gồm 2 đề + 2 đáp án, nộp về trường (qua Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng) trước ngày thi 01 tuần, mỗi đề thi, đáp án để trong từng phong bì riêng biệt có chữ ký niêm phong của người ra đề thi.

- Căn cứ vào nội dung môn thi đã được lựa chọn, biên soạn đề cương ôn tập và tổ chức hướng dẫn ôn thi cho sinh viên. Mỗi môn thi bố trí 5 tiết hướng dẫn ôn thi.

5.2 Nhà trường thu nhận đề thi và đáp án, duyệt đề, in ấn đề thi theo đúng Quy chế. Việc tổ chức thi và chấm thi tập trung tại trường.

6. Những sinh viên chưa nộp đầy đủ học phí khóa học thì không được bảo vệ khóa luận, đồ án hoặc thi tốt nghiệp.

III. Cách tính điểm trung bình chung để phân loại tốt nghiệp

1. Khóa luận, đồ án tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp và các môn thi tốt nghiệp cùng với số tín chỉ, đơn vị học trình tương ứng nằm trong chương trình đào tạo của học kỳ 8, kỳ 10.

2. Công thức tính điểm trung bình chung (TBC) toàn khóa học (được làm tròn đến 2 chữ số thập phân) như sau:

  

Trong đó:

A là điểm trung bình chung toàn khóa học

ai là điểm của học phần thứ i

ni là số tín chỉ (đơn vị học trình) của học phần thứ i

n là tổng số học phần.

IV. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp phải hội đủ các điều kiện sau:

1. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp sinh viên không đang trong thời kỳ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

 2. Tích lũy đủ số đơn vị học trình của toàn khóa học quy định cho ngành đào tạo, không còn học phần có kết quả dưới 5,0 điểm; Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên (đối với đào tạo theo tín chỉ);

3. Đã tham gia học và đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất;

4. Đã hoàn thành việc nộp học phí quy định trong toàn khóa học;

5. Không còn nợ sách, giáo trình và các tài sản khác của trường;

6. Có đầy đủ hồ sơ sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức thi và xét tốt nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của nhà trường, vì vậy Hiệu trưởng yêu cầu các Trưởng khoa, các Trưởng phòng, ban thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên để việc tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của nhà trường.