Quay lại
Tiếp theo

Thông báo về việc thay đổi lịch học Giáo dục quốc phòng - An ninh K24

 Tải bản scan dấu đỏ tại đây

Kính gửi: Các Ban chủ nhiệm khoa
Lịch học bộ môn Giáo dục quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) của khóa 24 có sự thay đổi so với kế hoạch dự kiến đầu năm học 2019 – 2020.
Phòng Đào tạo và QLSV gửi lại các khoa lịch học thay đổi bộ môn Giáo dục quốc phòng - An ninh để các khoa sắp xếp lịch học văn hóa phù hợp với kế hoạch chung, như sau:
Thời gian học thay đổi:
  • Lịch cũ đã thông báo: Từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 01/03/2020
  • Chuyển lịch học mới: Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 19/4/2020
Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội I, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Đối tượng tham gia khóa học: Sinh viên khóa 24 và những sinh viên các khóa còn nợ môn GDQP-AN.
Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết các nội dung nêu trên để thực hiện.
(Thông báo này thay thế cho thông báo số: 522/ĐHDĐ-ĐT&QLSV,  ngày 02 tháng 12 năm 2019)
Trân trọng!
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, ĐT&QLSV.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký) 
PGS.TS. Lê Ngọc Tòng