Quay lại
Tiếp theo

Thông báo về việc rà soát hồ sơ sinh viên

Căn cứ Quyết định 534/TTg ngày 03/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Đông Đô;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi trường Đại học dân lập Đông Đô sang loại hình trường Đại học tư thục;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ vào tình hình thực tế,

Ban lãnh đạo nhà trường thông báo:

Trong thời gian vừa qua, Trường Đại học Đông Đô đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo trường theo luật định. Để phục vụ cho công tác hoạt động của Nhà trường ngày một tốt hơn và đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho sinh viên Nhà trường. Ban lãnh đạo Nhà trường đề nghị các đối tác phối hợp tuyển sinh và liên kết đào tạo khẩn trương rà soát hồ sơ sinh viên và báo cáo bằng văn bản (có mẫu kèm theo) về trường trước ngày 25/5/2020. Sau thời hạn trên, Trường Đại học Đông Đô sẽ không có trách nhiệm xử lý.

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện. Mọi thông tin liên hệ: TS. Nguyễn Thái Sơn – Trợ lý đào tạo Ban Giám hiệu. Số điện thoại: 0946401986. Email: thaisondt@hdiu.edu.vn.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:

- Đối tác tuyển sinh;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG


 (đã ký) 

PGS.TS. Lê Ngọc Tòng