Quay lại
Tiếp theo

Thông báo về việc nghỉ học do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra

Tải bản scan dấu đỏ tại đây

Căn cứ vào thông báo số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona  chủng mới gây ra trong trường học.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do của virus Corona chủng mới gây ra. Trường Đại học Đông Đô thông báo toàn thể sinh viên được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/2/2020.

Lịch học chính thức sẽ bắt đầu từ thứ 2 ngày 10/02/2020.

Nhà trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho sinh viên của đơn vị mình được biết và nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
- Như trên;
- Lưu VP.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký) 

Lê Anh Tuấn