Quay lại
Tiếp theo

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Tải bản scan dấu đỏ tại đây

Căn cứ kế hoạch năm học 2019-2020 của Trường Đại học Đông Đô, Ban Giám hiệu thông báo Lịch nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên như sau:

- Thời gian: từ ngày 17/01/2020 (thứ sáu, ngày 23 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết ngày 31/01/2020 (thứ 6, ngày 07 tháng Giêng năm Canh Tý). Ngày 03/02/2020 (thứ hai, ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý) làm việc bình thường.

+ Theo thông báo số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25/10/2019 của Bộ lao động thương binh và xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 liền 07 ngày, từ thứ Năm ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết thứ Tư ngày 29 tháng 01 năm 2020 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

+ Ngày 17, 20, 21, 22, 30, 31/01/2020 cán bộ, giảng viên và nhân viên được nghỉ sẽ tính vào ngày nghỉ bù hoặc nghỉ phép (yêu cầu phải có giấy xin nghỉ bù hoặc nghỉ phép).

- Tổ bảo vệ trực theo lịch phân ca.

- Cán bộ, giảng viên và nhân viên toàn trường lưu ý tắt các thiết bị điện trước khi nghỉ để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

- Sinh viên đón tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đoàn kết và lành mạnh.

Ban Giám hiệu đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên của đơn vị mình được biết và nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng./.

 

 

 

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo);

- Các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Viện (để t/h);

- GVCN, sinh viên các lớp (để t/h);

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn