Quay lại
Tiếp theo

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2020

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Ban Giám hiệu Trường Đại học Đông Đô thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 như sau:

- Thời gian: Ngày 01/01/2020 (thứ Tư);

- Tổ bảo vệ trực theo lịch phân ca;

- Cán bộ, giảng viên và nhân viên toàn trường lưu ý tắt các thiết bị điện để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Ban Giám hiệu đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên của đơn vị mình được biết và nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng./.


 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

PGS,TS. Lê Ngọc Tòng