Quay lại
Tiếp theo

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2018

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

Theo quy định của Luật Lao động, Hiệu trưởng nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2018 như sau:

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong toàn trường được nghỉ ngày 01/01/2018 (thứ 2).

Tổ Bảo vệ  cơ sở Phú Nghĩa trực theo lịch đã phân công.

Trước khi nghỉ, các đơn vị tổ chức tổng vệ sinh, niêm phong phòng làm việc theo quy định.

 

Nơi nhận:           
   - Như trên;
   - Lưu VT;                                    

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

TS. Dương Văn Hòa