Quay lại
Tiếp theo

Thông báo về việc học giáo dục Quốc phòng - An ninh dành cho khóa 22

 Căn cứ Kế hoạch năm học 2017-2018 số 177/KH-ĐĐ ban hành ngày 07/6/2017, các khóa 22 sẽ học bộ môn Giáo dục Quốc phòng, An ninh (GDQP);

Thời gian học: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 04/02/2018
Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 1, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Đối tượng tham gia khóa học: Sinh viên khóa 22
Để chuẩn bị cho sinh viên khóa 22 đi học, yêu cầu các khoa, phòng ban thực hiện các công việc sau:

          1. Đối với các khoa:
- Thông báo kế hoạch, thời gian học, địa điểm học, thời gian và địa điểm xe đón sinh viên đi đến nơi học;
- Lập danh sách sinh viên tham gia học gửi về phòng Đào tạo và QLSV trước ngày 17/12/2017;
- Thu tiền học bộ môn GDQP số tiền là 600.000đ/1 sv, gửi về phòng Tài vụ trường trước ngày 24/12/2017;
- Cử cán bộ đi cùng xe ô tô đưa sinh viên đến nơi học.

          2. Đối với các phòng, ban:
2.1 Phòng Đào tạo và QLSV:
- Là đầu mối tổ chức cho sinh viên khóa 22 đi học GDQ
- Kiểm tra danh sách nhận được từ các khoa, gửi danh sách sinh viên tham gia học GDQP tới Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, An ninh;
- Thông báo kế hoạch xe đưa đón sinh viên đi học, các nội dung sinh viên cần chuẩn bị khi đi học.

2.2 Phòng Hành chính-Tổng hợp:
Thuê xe ô tô để đưa sinh viên đến Trung tâm GDQP và đón sinh viên về theo Kế hoạch do phòng Đào tạo và QLSV lập.

2.3 Phòng Tài vụ:
Thu tiền học GDQP theo danh sách của các khoa lập và thanh toán trả cho Trung tâm GDQP theo Hợp đồng và các chi phí liên quan đến đợt học.

2.4 Phòng Truyền thông-Marketing: Viết bài, đưa tin về đợt học.

          Đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học GDQP&AN

Căn cứ Điều 4 Thông tư liên tịch số 18/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục đại học:

1. Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN:

  a) Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

  b) Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP tương ứng với trình độ đào tạo;

  c) Sinh viên là người nước ngoài.

2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm: sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

3. Đối tượng được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

  a) Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

  b) Sinh viên không đủ sức khoẻ về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

  c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:

  a) Sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi sinh viên điều trị;

  b) Sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Sinh viên thuộc đối tượng nêu trên thì làm đơn kèm các giấy tờ theo quy định nêu trên gửi về phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên để trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét cho miễn, miễn một phần, tạm hoãn học môn học GDQP&AN. Hết thời gian tạm hoãn, sinh viên phải đăng ký học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

          Yêu cầu các khoa thông báo cho sinh viên khóa 22 biết các nội dung nêu trên để thực hiện.

 

 Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, ĐT&QLSV.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký) 

TS Dương Văn Hòa