Quay lại
Tiếp theo

Thông báo thời gian phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên

TẢI BẢN SCAN DẤU ĐỎ TẠI ĐÂY

- Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-ĐHĐĐ ngày 06/3/2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đông Đô;

- Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-ĐHĐĐ ngày 25/6/2021 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Đông Đô;

- Theo đề nghị của Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên;

- Xét tình hình thực tế.

Trường Đại học Đông Đô thông báo thời gian phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã tốt nghiệp như sau:

1. Thời gian phát bằng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

Sáng: từ 8h00 đến 9h00 và 11h00 đến 11h30.

Chiều: từ 13h00 đến 13h30 và 16h15 đến 16h45.

2. Địa điểm phát bằng: Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên - 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Lệ phí: 300.000đ/sinh viên (nộp tại Phòng Tài chính Kế toán).

4. Thời gian áp dụng: từ 09/5/2022 đến 01/8/2022.

Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu Giáo vụ các Khoa thông báo cho sinh viên đã tốt nghiệp của đơn vị mình biết và nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để biết);
- Các Khoa (để t/h);
- Lưu VT, ĐT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký) 

TS. Nguyễn Thái Sơn