Quay lại
Tiếp theo

Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Căn cứ Quyết định 534/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Đô;

Căn cứ Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều lệ trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-HT ngày 28/8/2017 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đông Đô;

Căn cứ Quyết định số 72A/QĐ-ĐHĐĐ ngày 25/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô về việc bổ sung nội dung trong Quyết định số 26/QĐ-HT ngày 28/8/2017;

Căn cứ theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ theo Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

Theo tình hình thực tế của diễn biến bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra của Trường Đại học Đông Đô gồm các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm.

Điều 2:Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, xử lý các công việc trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra của Trường Đại học Đông Đô. Ban tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Tài chính – Kế toán, Đào tạo và quản lý sinh viên, các đơn vị trong trường và các ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:  

- Như điều 3;
- Lưu VT.

                                                                

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký) 

Lê Anh Tuấn