Quay lại
Tiếp theo

Quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ tình hình thực tế tuyển sinh năm 2022; Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đâu vào tuyển sinh đại học năm 2022 theo phương thức tuyển sinh như sau:

1. Phương thức xét tuyển

1.1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPTQG năm 2022

Tổng điểm 3 môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyến đạt từ điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trở lên (điểm của cả 3 môn thi đều tính hệ số 1, xét điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển sinh).

1.2. Xét tuyển theo kết quả học tập cả năm lớp 12 THPT

- Ngành Dược học: Thí sinh dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên;

- Cácngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: Thí sinh dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên;

Đối với thí sinh đã tốt nghiệp đạt loại trung bình khá trình độ trung cấp trở lên cùng nhóm ngành dự tuyển vào đại học ngành Điều dưỡng: Phải có học lực lớp 12 đạt loại trung bình khá hoặc hoặc tổng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 19,5 trở lên. Tốt nghiệp THPT loại trung bình khá hoặc có học lực lớp 12 đạt loại trung bình khá và có 01 năm kinh nghiệm công tác đúng chuyên ngành Điều dưỡng.

- Các ngành khác: Tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyến đạt từ 16,5 điểm trở lên; Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

Đối với thí sinh đã tốt nghiệp đạt loại trung bình khá trình độ trung cấp trở lên cùng nhóm ngành dự tuyển vào đại học được tuyển sinh: Phải có học lực lớp 12 đạt loại trung bình hoặc tổng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 16,5 trở lên. Có 01 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

2. Phương thức thi tuyển

2.1. Các môn thi tuyển

Ngành Dược học: 03 môn trong các tổ hợp A00, A02, B00, D07;

Ngành Điều dưỡng: 03 môn trong các tổ hợp A00, A01, B00, B08;

Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học: 03 môn trong tổ hợp A00, A02, B00, D07;

Các ngành khác: 03 môn trong các tổ hợp xét tuyển tương ứng.

2.2. Điểm trúng tuyển

Ngành Dược học đạt từ 24,0 điểm trở lên;

Các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học đạt từ 19,5 điểm trở lên;

Các ngành khác đạt từ 16,5 điểm trở lên.

Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các đơn vị tổ chức xét, thi tuyển sinh đại học năm 2022 thuộc trường thực hiện đúng quy định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- HĐT, BGH (để b/c);
- Phòng ĐT&QLSV;
- Trung tâm ĐTTX;
- Trung tâm TS&HTDN;  (để t/h)
- Các đơn vị liên quan;
- Website (để công báo);
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

PGS,TS. Lê Ngọc Tòng