Quay lại
Tiếp theo

Danh sách Ban lãnh đạo nhà trường

 

 

 Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 06 thành viên:

 

 

 

     1. TS. Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT

     2. TS. Dương Văn Hòa - Thành viên HĐQT

     3. ThS. Trần Kim Oanh – Thành viên HĐQT

     4. ThS. Nguyễn Thế Sơn – Thành viên HĐQT

     5. ThS. Trần Thị Yến – Thành viên HĐQT

     6. ThS. Lê Phương Nam - Thành viên HĐQT

 

 

 

 

 

Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 06 thầy cô:

 

 

     1. TS. Dương Văn Hòa - Hiệu trưởng

     2. PGS, TS. Lê Ngọc Tòng - Phó Hiệu trưởng Phụ trách

     3. PGS, TS. Nguyễn Thành Trì - Phó Hiệu trưởng

     4. ThS. Trần Kim Oanh - Phó Hiệu trưởng

     5. TS. Lê Ngọc Hà - Phó Hiệu trưởng

     6. ThS. Nguyễn Quốc Trưởng - Phó Hiệu trưởng