Quay lại
Tiếp theo

Danh sách Ban lãnh đạo nhà trường

 Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 06 thành viên:

     1. TS. Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT

     2. TS. Dương Văn Hòa - Thành viên HĐQT

     3. ThS. Trần Kim Oanh – Thành viên HĐQT

     4. ThS. Nguyễn Thế Sơn – Thành viên HĐQT

     5. ThS. Trần Thị Yến – Thành viên HĐQT

     6. ThS. Lê Phương Nam - Thành viên HĐQT

Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 03 thầy cô:

     1. TS. Dương Văn Hòa - Hiệu trưởng

      2. ThS. Trần Kim Oanh - Phó Hiệu trưởng

      3. TS. Lê Ngọc Hà - Phó Hiệu trưởng

      4. ThS. Đặng Hồng Hải - Phó Hiệu trưởng