Quay lại
Tiếp theo

Danh sách Ban lãnh đạo nhà trường

 Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 07 thành viên:

     1. TS. Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT

     2. TS. Dương Văn Hòa - Thành viên HĐQT

     3. Bà Trần Kim Oanh – Thành viên HĐQT

     4. Ông Khúc Văn Mát - Thành viên HĐQT

     5. Ông Nguyễn Thế Sơn – Thành viên HĐQT

     6. Bà Trần Thị Yến – Thành viên HĐQT

     7. Ông Lê Phương Nam - Thành viên HĐQT

Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 03 thầy cô:

     1. TS.Dương Văn Hòa - Hiệu trưởng

     2. Cô Trần Kim Oanh - Phó Hiệu trưởng

     3. Thầy Khúc Văn Mát - Phó Hiệu trưởng